لوح تقدیر

خصوصیت لوح تقدیر ، پس زمینه مناسب،یک متن خوب و اعتبار آن با مهر و امضاء یک شخصیت حقیقی یا حقوقی یا یک نهاد با صلاحیت تایید می شود .

طراحی و ساخت لوح تقدیر

وقتی قصد داریم یک مدرک تحصیلی یا حرفه ای  ارزشمند ، زیبا و اعتبار آن مدرک فراهم شود و به پاس قدردانی از زحمات یک فرد یا نهاد  تقدیر نامه اعطا می گردد.

یکی از خدمات دیگر این مرکز ارائه دهنده ی لوح تقدیر ایستاده ، لوح تقدیر با جعبه جیر ، لوح تقدیر با جعبه خاتم کاری شده ، لوح سنگی و لوح تقدیر خام می باشد .


چند نمونه ازکارهای طراحی لوح تقدیر این مرکز را مشاهده می کنید