چاپ روی سطوح

خدمات دیگر  این مرکز در زمینه چاپ بر روی اجسام از جمله موارد این مرکز است

  1. چاپ بر روی چوپ سنگ
  2. چاپ حرارتی بر روی لیوان و بشقاب
  3. چاپ بر روی آلومنیوم
  4. چاپ دیجیتالی روی تی شرت
  5. چاپ انواع کارت
  6. چاپ بر روی چرم

چند نمونه ازکارهای  چاپ بر روی اجسام این مرکز را مشاهده می کنید