تندیس ورزشی

درطراحی تندیس ورزشی باید چند نکته رعایت شود  

  1. ورزشکار در چه زمینه فعالیت می کند.
  2. بیان گر میزان تلاش ورزشکار باشد.
  3. و برگزار کننده این مسابقات توسط چه ارگان یابه چه مناسبتی بوده است .

 طراحان این مرکز به خوبی می دانند که تندیس ورزشی هیچ شباهتی با دیگر تندیس های ورزشی نداشته باشد ،و بسیار خلاق در خلق تندیس ورزشی هستند .


چند نمونه ازکارهای تندیس های  ورزشی این مرکز را مشاهده می کنید