تندیس ایثار و شهادت

به رسم یادبود ازشهید فداکار و ایثارگر مخلص که برای حفظ آب و خاک این مملکت در برابر دشمن ایستادگی می کند برای قدردانی از ایشان و خانواده محترمشان  تندیس ایثار و شهادت  داده می شود ، این تندیس باید به نحوی طراحی شود که حسن نیت آن ایثارگر و یا شهید، بیننده را تحت ثاثیر قرار دهد.

طراحان این مرکز  ایده بسیار عالی در طراحی تندیس ایثار و شهادت دارند.


چند نمونه ازکارهای تندیس های  ایثار و شهادت این مرکز را مشاهده می کنید.