دوشنبه, 02 بهمن 1396 ساعت 16:27

تندیس جشنواره

به گروه یا افرادی که در جشنواره و گردهمایی موفق بوده اند و همچنین پیشکسوتان به رسم یاد بود تندیس تعلق می گیرد.

این مرکز با دارا بودن طراحان حرفه ای در زمینه  طراحی تندیس جشنواره و گردهمایی را سر لوحه کار خود قرار داده است،این امر باعث شده توجه برگزار کنندگان  جشنواره ها و گردهمایی را به خود جلب کند.


چند نمونه از خدمات این مرکز در زمینه ساخت تندیس جشنواره و گردهمایی را مشاهده می کنید

 

منتشرشده در لوح و تندیس